ร่วมดำเนินการ โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริสู่การพลิกโฉมคุณภาพชีวิต

และแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ กระสังตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ตั้งอยู่ที่บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น