รางวัลชนะเลิศ best of the best ระดับประเทศ ประเภทอยู่ดี ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ประจำปี 2563-2564
โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 12 และเขตบุรีรัมย์ ตัวแทนชุมชนบ้านบุ และทีมตะกร้า 3 ใบ ได้ร่วมรับมอบโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ปี 2563-2564 และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในกิจกรรมงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 -2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
         ทีมตะกร้า 3 ใบ โดยรวมตัวของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
ซึ่งประกอบไปด้วย น.ส.เจนจิรา โจนประโคน นายวิทยา ละดาเสริฐ น.ส.ศรินทรา อุทะรัมย์ น.ส.จิราพร ตรวจมรรคา นายวรรณธร ปานทอง นายบอส ยอดโต น.ส.อรวรรณ ดีทวี น.ส.พัชรียา ลามั่น น.ส.จุฑามณี ศรีเพชร นายกฤษดา ดวงไสว และ อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ อ.วณิชา แผลงรักษา ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ร่วมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น