ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดี ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีการดังกล่าว

ความคิดเห็น