การวิจัยและพัฒนากลไกการยกระดับศักยภาพเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นที่ ตำบลโคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บึรีรัมย์

โดย วิทยากร ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว บุรีรัมย์

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ความคิดเห็น