ร่วมนำเสนอในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 🥰🥰
โดยท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 🙏🙏

ความคิดเห็น