ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ร่วมถวายกฐินวัดโพธิ์ทองบ้านยาง ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยถวายกฐิน ณ วัดโพธิ์ทองบ้านยาง โดยได้ร่วมแห่องค์กฐิน และร่วมถวายปัจจัยในองค์กฐิน ร่วมกับชาวบ้านและคนในชุมชนบ้านยาง และยังเป็นการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ตลอดไป

ความคิดเห็น