โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ

หัวข้อ การเข้าใจดิจิทัล และการรู้ดิจิทัลในการเรียนอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2565

คำสั่งอบรม DL นศปี1

คำสั่งอบรม DL นศปี1 – Room

ความคิดเห็น