วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ความคิดเห็น