วันที่ 30 มกราคม 2565 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเด็กปฐมวัยในรูปแบบออนไลน์อย่างไรให้สนุก และลด Learing Loss (ออนไลน์ผ่าน Facebook Live กลุ่มปิด)

ความคิดเห็น