วันที่ 12 มีนาคม 2565 เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยสื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย อ. ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ (ครูอ้อย) ผู้บริหารบ้านของเล่น

ความคิดเห็น