วันที่ 8 มกราคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นกับฟองไข่ โดย อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ความคิดเห็น