วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย อ.ขวัญชนก จำปาทอง และ อ.น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล อ.ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ความคิดเห็น