วันที่ 22 มกราคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในยุค Next Normal วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น