วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น