วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในห้องเรียนปฐมวัย วิทยากรโดย  ดร. ทิพวรรณ นันตระกูล นักวิชาการอิสระ

ความคิดเห็น