กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ” (PLC)
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
โดยมีโรงเรียนในเขตอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วม 4 โรงเรียน และมีคุณครูที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 57 คน จัด ณ โรงเรียนบ้านโคกลอย อ.หนองกี่

ความคิดเห็น