ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น