วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ของนางสาววรกานต์ ดาราวรรณ์ และคณะ

ความคิดเห็น