วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมละเลงสี ของนางสาวเมธาวี สุขวินัย และคณะ

ความคิดเห็น