วันที่ 8 มีนาคม 2565 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ. มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น