นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เรียนในรายวิชาเทคนิคการนำเสนองาน โดยอาจารย์ผู้สอนชนินาถ ทิพย์อักษร ได้สอนในหลักทฤษฎีและนำสู่ภาคปฏิบัติ ที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ดี

ความคิดเห็น