โครงการที่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจมานำเสนอพร้อมตอบข้อซักถามของรุ่นน้องปี 3 เพื่อรุ่นน้องจะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลือกสถานที่ฝึกงานและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานจริง

ความคิดเห็น