ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ให้เป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤจิกายน 2564

ความคิดเห็น