เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ได้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโด และสอบเลื่อนระดับขั้นสาย

 

ความคิดเห็น