เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ได้รับทราบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 “จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก”

ความคิดเห็น