การนำเสนองานวิจัย 5 บท วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชน กุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น