เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ความคิดเห็น