เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านยาง #ED02 #แนวทางการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ความคิดเห็น