เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ประชุมวางแผนงานวิจัย ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น