เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมครั้งที่ 2: 1)ชี้แจงรายละเอียดแผนงานจากส่วนกลาง. 2)ร่วมกันสรุปผลจากการสำรวจ 16 เป้าหมาย และ 3)วางแผนการดำเนินในภาระกิจถัดไปของการลงพื้นที่

ความคิดเห็น