เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการออกแบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยการวิจัยปฏิบัติการ

 

 

ความคิดเห็น