นำเสนอหลักสูตร 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งของคณะครุศาสตร์
การนำเสนอหลักสูตรของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น