จัดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา วิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 โดยมีอาจารย์กิตติกร ฮวดศรี หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร อาจารย์ผู้สอน ได้รับฟังและร่วมเสนอแนะให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น