เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติให้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย” ในการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12

ความคิดเห็น