เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และมอบอุปกรณ์ให้แก่ อสม. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

ความคิดเห็น