เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมการจัดอบรมในรูปแบบ Online สู่ชุมชน รายกลุ่มพื้นที่ย่อยขนาดเล็ก ในตำบลบ้านยาง ในเรื่องของการจัดตั้งโรงเรือนเพื่อการผลิต และขอการรับรองจาก อย. ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ความคิดเห็น