เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 U2T ตำบลบ้านยาง ขอขอบคุณทีมอาจารย์จากสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ที่ได้มาออกแบบเพื่อพัฒนาโรงเรือนผลิตพริกแกง ให้กับคนในขุมชน

ความคิดเห็น