เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 วิทยาการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น