เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสำหรับการประเมินผลตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ

ความคิดเห็น