การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๒ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น