เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เข้าสู่กระบวนการผลิตพริกแกง แบบเต็มรูปแบบ ควบคุมการผลิตโดยคณาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #ED02 #U2T #ตำบลบ้านยาง #โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ #กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ความคิดเห็น