ขอบคุณท่านอธิการบดี ที่ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรในวันนี้ค่ะ
.
ขอบคุณสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สำหรับเกียรติบัตร
คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก
จากการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ BRU English test
ของอาจารย์ ที่สังกัดสาขาวิชาที่ไม่ใช่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
.
และขอบคุณภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น