27 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมรับฟังการนำเสนอประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  ในรูปแบบออนไลน์

ร่วมรับฟังการนำเสนอนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน

ความคิดเห็น