โครงการอบรม เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ของเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่
(1️) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการบูรณาการศูนย์ฉีดวัคซีนในสถานการณ์โควิด
(2️) การทำวิจัยและ Faculty practice  ในช่วงโควิด
(3️) การบูรณาการทำงานประจำในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : การเป็นดูแลผู้สุงอายุของนักศึกษาพยาบาลสู่ผู้ประกอบการ
(4️) นักพัฒนาสุขภาพภายใต้แนวคิดวิศกรสังคม

📅 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ปีนี้เป็นปีที่ข้าพเจ้าอบรมพัฒนาตนเองเยอะมาก และเต็มที่กับการอบรมเพื่อนำมาใช้ในวิชาชีพ

ความคิดเห็น