วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-11.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรม อบรม Positive Parenting : Parent as a coach ตอน พาลูกก้าวข้ามความท้าทาย..สู่เป้าหมายในโลกที่ไม่เหมือนเดิม ได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดจนวิธีการจัดการกับวัยรุ่นในทุก ๆ เรื่อง เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเอง เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองมากขึ้น

 

 

ความคิดเห็น