โครงการ Hands- on Experience Project Online หลักสูตร
“การออกแบบ UX/UI อย่างไรตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ต๊าช”
2022-02-24

วิทยากร ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ความคิดเห็น