ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบปลายภาคอย่างเคร่งครัด

 

ความคิดเห็น