การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” “The 6th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”

วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

https://www.agi.nu.ac.th/nred/NatGEN2021/?fbclid=IwAR0GEN649IqfoiA3VvdtglLD0Cgb7wtbmlo7DftJ7iqX9cgjqed_KbNpAe0

ความคิดเห็น