วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมติดตามการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ให้เป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น