16 กุมภาพันธ์ 2565 นำนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สัมภาษณ์ รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดี เพื่อประกอบการจัดทำคลิปข่าวพิธี งาน “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5” (The 5th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2022 : BRICC Festival 2022)

และสัมภาษณ์ รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี เพื่อประกอบการจัดทำคลิปข่าวประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหกรรมการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 14 อำเภอ 60 ตำบล (BRU FAIR) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

 

ความคิดเห็น